үг таслах
хүний яриан дундуур нь орж ярихыг болиулах, хүний яриан дундуур нь орох