үг тараах
энд тэнд үнэн худал үг хэлж явах, цуу үг тараах