үг мэддэггүй
а. Хүний хэлсэн ярьсныг ойлгохдоо муу; б. Үгэнд ордоггүй