үг зохиох
хүнийг ийм тийм юм хэллээ гэж санаагаараа худал үг зохиож хэлэх