үг дуулах
а. Хүний үгийг сонсож хүлээн авах; б. Бусдын үгэнд орох в. Хүнээс хатуу үг сонсох