үг дагах
үгэнд орох, хэлснээр нь хийх, хүний хэлснийг ажил хэрэгтээ тусгах