үг алдуулах
гэнэ алдуулж, үг хэлүүлэх, зөвшөөрүүлэх