хоршоо үг

Харилцан тэгш эрхтэй, зэрэгцэн холбогдож бүтсэн нийлмэл үг.