холбоо үг

Утга хэлзүйн талаар өөр хоорондоо шүтэлцээ бүхий хоёр утга буюу түүнээс дээш үгээр бүтсэн өгүүлбэрзүйн хамгийн бага нэгж.

уурга

Зочин 2017-11-13 18:59:45


Ном

Цэцэг

Зочин 2021-09-08 17:25:40