үгийн өргөлт

үгийн бусад үеэс илүү хүчтэй хэлэгддэг хэсэг