УУРАЙ

Тэрэгний булын тэнхлэг шургуулах, хоёр үзүүртээ холховчтой нүх.