УУРГАЛУУЛАХ

1. Уургаар морь мал бариулах;


2. Эд хөрөнгө хураалгах, нөөцлүүлэх;
3. [шилжсэн] Хүнд сэтгэл татагдах.