уул толгод
газрын гадаргын том, жижиг овгор товгор хэсэг