ойролцоо утга
илэрхийлэн гаргаж буй санаа нь ойролцоо