УТГАГҮЙДЭХ

Хэлсэн санаа утгагүй учир оновчгүй болох.