УТАСЛАГ

Утас мэт, утастай төстэй: утаслаг биетэн (утастай төстэй амьтан), утаслаг нян дэлгэрэнгүй...

утаслаг биетэн утастай төстэй амьтан
утаслаг нян хоорондоо таславчтай утас шиг урт эстэй, хүчилтөрөгч бүхий орчны гэм хоргүй нян