УТАСТ

Утас бүхий: утаст хөгжим (утас бүхий хөгжим, утсан хөгжим).