УСАЛГАА

Услах явдал, таримал ургамалд шаардагдах дутагдал чийгийг нөхөх үйл ажиллагаа: усалгаа хийх (услах, дэлгэрэнгүй...

усалгаа хийх услах, зориудаар услах
усалгаа сайтай сайтар усалдаг, усаар гачигддаггүй
усалгааны ариг талбайн хөрсний чийгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх зориулалттай хийсэн жижиг суваг
усалгааны норм хөдөө аж ахуйн таримлын нэг га талбайд нэг удаагийн усалгаагаар өгөх усны хэмжээ