УСАЛГААГҮЙ

Усалгаа байхгүй: усалгаагүй талбай (усны суваггүй, зөвхөн байгалийн хур бороогоор усалдаг дэлгэрэнгүй...

усалгаагүй талбай усны суваггүй, зөвхөн байгалийн хур бороогоор усалдаг талбай