УРТАТГАЛ

Уртатгах үйлийн нэр: уртатгалын тэмдэг (тод үсгийн урт эгшгийг тэмдэглэх тэмдэг), үгийн дэлгэрэнгүй... (үгийн урт дуудах хэсэгт тэмдэглэх тэмдэглэгээ).

уртатгалын тэмдэг тод үсгийн урт эгшгийг тэмдэглэх тэмдэг
үгийн уртатгал үгийн урт дуудах хэсэгт тэмдэглэх тэмдэглэгээ