УРИНШ

Тариалангийн талбайг ургамал ургах хугацаанд, мөн дараа жил тарих хугацаанд эсвэл энэ хугацааны аль нэг хэсэгт амраан дэлгэрэнгүй...

уринш хагалалт хавар үрээ суулгахаар өнжөөсөн газраа хагалж бэлтгэх
уринш элдэншүүлэх хаврын тариалалт дууссаны дараа, тарилгүй үлдсэн талбайг боловсруулах