урдаг нохой
зуудаг нохой, хүн рүү дайрч гэмтээдэг нохой