УРВАГА :

урвага урвага хийх (урвагар юмны үргэлжлэн хөдлөх).