дээлээ урах
а. Дээлийн даавууг хүчлэн таслах; б. Дээлээ огло татах