ахмадыг эс увайлах
өөрөөсөө нас ахмад хүнийг эс хүндэтгэх