ТЭЭРҮҮЛЭХ II

Мал амьтны тээрэх занг нь хөдөлгөх.

Ижил үг:

ТЭЭРҮҮЛЭХ I