төмөр тохоймол
/ хуучирсан /
тохой хэлбэртэй төмөр муна