ТОХИЖИЛТ

Тохижих үйлийн үр дүнг заасан нэр: тохижилт сайтай (тохижсон байдал сайн).