ТОХИЙХ

Тохигор болох, хормой шурхнаг зэрэг богинодсоноос өвдөг тахийн харагдах.