ТОХИНОЛ

Тохинох үйлийн нэр, тайтгарал, амарлил: тохинол олох (амарлих, тайтгарах); идээшил тохинол ~ дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (нэг газар байр сууриа олж суурьшин амьдрах нь), идээшил тохинол олсон газар (идээшин дасаж, ажил амьдрал цэгцэрсэн газар).