ТОХИГОНОХ

1. Тохигор юм үргэлжлэн хөдлөх: уурга тохигонох (уурга тахиганах);


2. [шилжсэн] Өндөр хүний хөдлөх, явах.