ТОР II

Гишгэсэн газраас дэгдсэн тоос; торон.

Ижил үг:

ТОР I

ТОР III

ТОР IV