ТОРГОГЛОХ II

Ажил үйл хийхгүй дэмий сэлгүүцэн явах.

Ижил үг:

ТОРГОГЛОХ I

ТОРГОГЛОХ III