ТОРГОГЛОХ I

Бачимдаж, дэмий марган хэлэлцэх.

Ижил үг:

ТОРГОГЛОХ II

ТОРГОГЛОХ III