тоочин өнгөрөх
учир явдлаа нэгд нэгэнгүй яриад өнгөрөх