ТООЧЛОХ I

Байн байн тоочих; зовлонгоо тоочлох (зовлонгоо байн байн ярих).

Ижил үг:

ТООЧЛОХ II