нүд нь том болох
а. Ихэд гайхах; б. Ихэд айж сандрах