том үсэг
бусад үсгээсээ ялгарсан буюу томоор бичсэн үсэг