том аж ахуй
өргөн цар хүрээтэй үйлдвэрлэл явуулдаг аж ахуйн нэгж