олон хэлний толь
хоёроос дээш хэлний орчуулгын толь