тариалангийн талбай хамгаалах ойн зурвас
хуурай салхи, ган, хөрсний эвдрэл зэргээс урьдчилан сэргийлэх, улмаар говь хээрийн болон ойт хээрийн бүсийн хөдөө аж ахуйн таримлын ургацыг дэлгэрэнгүй...