тариалангийн машин
тариалангийн үйлдвэрлэл явуулах бүхий л төрлийн машин механизм