тариалангийн усан хангамжийн барилга
тариа, ногооны усалгааг тохируулах барилга байгууламж