тариалангийн арчилгаа
тариа ногоог тарихын өмнөх буюу тарьсны дараа услах, хортон шавж, хог ургамлыг устгах, түүнээс хамгаалах, арчлах тордох зэрэг бүх үйл ажиллагаа