ТАРГИЛ

1. Усны гүехэн болоод урсгал нь түргэн хэсэг: усны таргил (усны гүехэн бөгөөд ширүүн урсгалтай дэлгэрэнгүй...


2. Ой модны сийрэг халцгай, хярдуу газар.