ардаг тарган
морь малын уналга эдэлгээнд хавьд ороогүй, хүч тарга сайтай байгаа нь