тарган намар
юм бүхэн элбэг дэлбэг болсон баян намар