тарга хүч хүч тарга
мал амьтны бие махбод дахь мах, өөх зэрэг шимт бодисын хуримтлал