танин мэдэхүйн онол
мэдлэг бодит байдалд хэрхэн холбогдохыг судлах гүн ухааны салбар