тангараг өргөх ~ тангараг өгөх
а. Бурхан тэнгэрт ам өчгөө өгөх; б. Ямар нэг ажил үйлсийн тухайд албан ёсны баталгаа өгөх